Uitslagen    
     
B    
Jessica Brandsma 219 1e
Lize Pruiksma 208,5  
Martine Bakker 193  
     
F4    
Tessa Stevens 216 1e
Eelkje de Jong 213 2e
Jasmijn de Groot 210  
Lieke Dijkstra 207  
Meyron Veldman 206,5  
Sophie Benwell 204  
Anna Goeman 203  
     
F3    
Aukje Witteveen 236 1e
Emma van Dijk 236 2e
Rens Bos 232 3e
Laurie Broekhuizen 230 4e
Amerins Sieperda 229  
Jetsske Leijendekker  227  
Wieke Schaap 227  
Ilse Plantinga 227  
Fleur Bonga 227  
Ayda Akkus 226  
Hester Witteveen 218  
     
F1    
Iris Kroon 240 1e
Narena v/d Weg 238 2e
Mila Flu 238 2e
Lente Botermans 236 3e
Fardau Folkertsma 234  
Ronja Jorna 234  
Ilse v/d Wal 232  
Femke Paauw 232  
Iris Boonstra 231  
Jesse Wijngaarden 229  
Mireille Noordover 222  

F1    
Iris Boonstra Pipo 231
     
Rens Bos Sandra  231
     
Jetske Leijendekker Pipo 230
     
Mirte Driksen Pipo  228
Ayda Akkus Jans 225
Narena van der Weg Pipo 224
Fleur Bonga Sandra   223
Ilse van der Wal Sandra  223
Lente Botermans Pipo 217
     
F3    
Wieke Schaap Floris 226
Laurie Broekhuizen  Sandra 226
     
Lieke Dijkstra Pipo 223
     
Sophie Benwell Jans  223
Amerins  Sieperda Floris 221
Eelkje de Jong  Jans  219
Aukje Witteveen Pipo  219
Joyce Reijersen Guusje 218
Ilse Plantinga Sandra 217
Tessa Stevens Sandra 215
Hester Witteveen Jans  212
     
F5    
Anna Kampinga  Floris 222
     
Ilse Terpstra Boris 221
Meyron Veldman Floris 220
Martine Bakker Guusje  219

Eelkje de Jong en vader Hendrik de Jong 105
Merle Weistra en Ida Paulien de Vries 100
Amarins Sieperda en Papa 100
Ilse Terpstra  en Jessica Brandsma 90,5
Maud Bakker en moeder Monica Bruggenkamp 83
Rens Bos en vader Johan Bos 81
Emma van Dijk en pake Johannes Dijkstra 80
Fleur Bonga en oom Gert Jan 80
Anna Kampinga en Papa Johan Kampinga 78
Marike Dijkstra en vader Johannes Dijkstra 77,5
Lieke Reinsma en moeder Gerda Reinsma 77
Jessica Brandsma en Ilse Terpstra 73
Anna Goeman en Papa Michiel Goeman 73
Jestke Leijendekker en vader Nanne Leijendekker 70,5
Ilse van der Wal en heit Yke van der Wal 63
Laila Berfelo en Moeder Sanne Terpstra 62,5
Aukje Witteveen en Heit Tonny Witteveen 60
Roos Jillings en moeder Tine Dijkstra 58
Ilse Plantinga en moeder Sandra Plantinga 53
Hester Witteveen en moeder Sietske Witteveen 52,5
Narena van der Weg en papa Paul van der Weg 50
Sophie Benwell en moeder Berber Bekema 45,5
Marieke Kloostra en Pietie van der Berg 45
Lente  Botermans en Mamma Irma Botermans 45
Lieke Dijkstra en vader Rienk Dijkstra 28

F5

8.30     Ilse Terpstra                            Floris              233

8.38     Elisabeth Cezner                    Jans                 223

8.42     Martine Bakker                      Guusje            233

8.50     Yara Ruiter                             Floris               243

8.58     Merle Weistra                         Sunny             236

9.06     Jessica Brandsma                   Floris               240

F4

9.14     Nynke Regeling                     Floris               243

9.22     Fiene Schoehuijs                    Guusje            233

9.30     Anna Kampinga                     Sunny             238

9.38     Jasmijn de Groot                    Guusje            234

9.46     Wendy Baarda                        Pipo                236

9.54     Annemare van Moorsel          Guusje            237     

10.02   Roos Tijmes                            Floris               235

10.10   Annabel Ketelaar                    Guusje            236     

F3

10.18   Liset Adema                           Pipo                229

10.26   Emma van Dijk                      Sunny             225

10.34   Ilse Plantinga                         Pipo                236

10.42   Karmen Terenstra                   Floris               227

10.50   Lieke Dijkstra                        Pipo                233

10.58   Meyron Veldman                    Guusje            219

11.06   Eelkje de Jong                        Jans                 231

11.14   Wieke Schaap                         Guusje            232

11.22   Lieke Boonstra                       Floris               254

11.30   Marieke Kloostra                    Guusje            234     

F1

11.40   Jestke Leijendekker    Guusje            234                                                                                                                                     

            Mirte Dirksen             Pipo                232

11.50   Floor van Hettema,     Pipo                234

            Ayda Akkus                Jans                 227

12.00   Iris Boonstra               Pipo                224

            Lieke Reinsma            Finnie              228

12.10   Joyce Reijersen           Guusje            253

            Sylvie Homsa             Pipo                245

12.20   Hester Witteveen        Pipo                241

            Rens Bos                    Finnie              222

12.30   Laurie Broekhuizen    Finnie              228     

            Aukje Witteveen         Pipo                249                             

12.40   Ronja Jorna                Guusje            220

            Roos Jillings               Pipo                253

F4 & F5

     

Merle Weistra

Pipo

F5

243

Nina de Jong

Floris

F5

226

Kelly Wijnia

Floris

F5

221

Yara Ruiter

Floris

F5

220

Nynke Regeling

Floris

F4

237

Noor Tapking

Pipi

F4

231

Fiene Schoehuijs

Pipo

F4

224

Elisabeth Cezner

Sunshine

F4

217

Martine Bakker

Sunshine

F4

213

       

F3

     

Marieke Kloostra

Pipo

F3

243

Lieke Boonstra

Powerboy

F3

237

Emma van Dijk

Floris

F3

236

Lieke Dijkstra

Pipo

F3

236

Marin Bloemhof

Pipo

F3

235

Lize Lootsma

Pipo

F3

231

Anna Kampinga

Sunny

F3

228

Wendy Baarda

Powerboy

F3

227

Lize Pruiksma

Floris

F3

227

Sophie Benwell

Powerboy

F3

226

Liset Adema

Powerboy

F3

226

Marike Dijkstra

Powerboy

F3

222

Lieke Reinsma

Powerboy

F3

216

Eelkje de Jong

Pipo

F3

214

       

F1

     

Tessa Stevens

Pipo

F1

252

Hester Witteveen

Pipo

F1

236

Aukje Witteveen

Pipo

F1

236

Elske Kroondijk

Pipo

F1

234

Laurie Broekhuizen

Powerboy

F1

228

Sanne Winselaar

Powerboy

F1

227

Jetske Leijendekker

Pipi

F1

226

Ilse Plantinga

Powerboy

F1

226

Jasmijn de Groot

Pipi

F1

226

Iris Boonstra

Pipi

F1

224

Pagina 1 van 2

© 2020 TPW